Odkupuj.pl

Odkupuj.pl Edukacja i nauka Pozostałe

opracowane pytania na obronę z Pedagogiki! (12018)
dodaj do obserwowanych

50,00 zł
Do końca: 15 dni
wto 09 paź 2018 13:15:00
Zaproponuj:

Informacje o przedmiocie

  • Miasto: warszawa

Opis

Posiadam opracowane pytania na obronę studia licencjackie i magisterskie. ZAGADNIENIA DO EGZAMINU DYPLOMOWGO Kierunek Pedagogika, studia I i II stopnia. 1. Współczesna rodzina – jej struktura, przemiany i zagrożenia. 2. Podstawowe działania społeczne: profilaktyka, kompensacja, pomoc, opieka. 3. Rodzaje wsparcia społecznego. Doniosłe znaczenie wsparcia społecznego na drodze przeciwdzia-łania wykluczeniu społecznemu oraz zagrożenia związane ze wsparciem nadmiernym 4. Zagrożenia globalne i lokalne: nierówności społeczne, ubóstwo, marginalizacja i wykluczenie. Przyczyny i sposoby przeciwdziałania. 5. Komunikacja werbalna i pozawerbalna w interakcjach pedagogicznych. Spójność komunikatów werbalnych i pozawerbalnych. Wyznaczniki emocjonalnego porozumiewania się w procesie wy-chowania 6. Psychologiczne koncepcje człowieka: behawiorystyczna, psychodynamiczna, humanistyczna, poznawcza (zdający przedstawia teorię wskazaną przez Komisję). 7. Pamięć: definiowanie, proces i rodzaje pamięci. 8. Myślenie: definicja, struktura oraz rodzaje myślenia (zdający przedstawia wybrane kategorie operacji umysłowych prostych lub złożonych, wskazane przez Komisję). 9. Motywacja: definiowanie i rodzaje motywacji, główne rodzaje konfliktów motywacyjnych. 10. Osobowość: definiowanie, główne wymiary osobowości według teorii H. Eysecka i „Wielkiej Piątki”, kryteria dojrzałej osobowości według G. Allporta. 11. Uczenie się poprzez warunkowanie sprawcze i modelowanie na podstawie przykładów z interakcji wychowawczo-dydaktycznych 12. Średnie dzieciństwo/wiek przedszkolny: charakterystyka głównych zmian rozwojowych w sferze poznawczej, osobowościowej i społecznej. 13. Późne dzieciństwo/młodszy wiek szkolny: charakterystyka głównych zmian rozwojowych w sfe-rze poznawczej, osobowościowej i społecznej. 14. Adolescencja: charakterystyka głównych zmian rozwojowych w sferze poznawczej, osobowo-ściowej i społecznej we wczesnej i późnej adolescencji. 15. Aporie pedagogiczne: przymus i swoboda w wychowaniu, wychowanie jako urabianie i jako wspomaganie rozwoju, wychowanie adaptacyjne i emancypacyjne, wychowanie a manipulacja. 16. Główne idee, zasady i linie rozwoju Nowego Wychowania. 17. Pojęcie doktryny pedagogicznej i charakterystyka antypedagogiki jako nurtu w pedagogice. 18. Znaczenie, zakres działania i struktura współczesnych instytucji edukacyjnych. 19. Pedagogika Marii Montessori. 20. Główne założenia i zasady pedagogiki Janusza Korczaka. 21. Aksjologiczne i teleologiczne przesłanki wychowania. 22. Struktura procesu wychowania i jego dynamika (np. według Antoniny Guryckiej). Wychowanie jako proces intencjonalny. Dysonans społeczny w wychowaniu. 23. Metodyczne aspekty wychowania: technologie wychowania, zasady, metody, techniki i środki wychowania (zdający przedstawia 1 wyznacznik, wskazany przez komisję egzaminacyjną). 24. Dziedziny wychowania - sposoby i możliwości ich realizowania w świecie współczesnym: wy-chowanie moralne, estetyczne, umysłowe, zdrowotne, fizyczne, seksualne, patriotyczne, do idea-łów demokratycznych, do świata wielokulturowego, itd. (zdający przedstawia 1 dziedzinę, wska-zaną przez komisję egzaminacyjną). 25. Proces nauczania i uczenia się: jego ogniwa i elementy składowe. Omów na przykładzie wybrane-go tematu lekcji. 26. Style nauczania – zamknięty, ramowy i negocjacyjny - ich wady i zalety oraz porównanie pod kątem współczesnych oczekiwań społecznych i rynku pracy 27. Cele i treści kształcenia. Formy organizacyjne kształcenia. Wady i zalety systemu klasowo-lekcyjnego 28. Strategie i metody nauczania (zdający omawia wskazaną przez komisję egzaminacyjną i strategię kształcenia oraz występujące w niej metody). 29. Zasady nauczania (zdający omawia 2 zasady, wskazane przez komisję egzaminacyjną) 30. Motywacyjne funkcje szkolnego środowiska uczenia się. 1. Klasyczna definicja prawdy Arystotelesa. 2. Materializm i idealizm jako najważniejsze nurty w ontologii. 3. Kredo Kartezjusza „Cogito ergo sum” jako współczesna definicja człowieka. 4. Wykorzystanie sił społecznych w kształtowaniu środowiska życia. 5. Osobowość: definiowanie, główne wymiary osobowości według teorii H. Eysencka i „Wielkiej Piątki”, kryteria dojrzałej osobowości według G. Allporta. 6. . Różnice między typami naukowej wiedzy pedagogicznej a potocznymi teoriami pedagogicznymi. 7. Działania zawarte w strukturze aktu pedagogicznego. 8. Główne idee, zasady i linie rozwoju Nowego Wychowania. 9. Kultura jako paidea, jej zagrożenia, konsumpcja, zjawiska negatywne i pozytywne. 10. Stadia międzykulturowego uczenia się. Czynniki mające wpływ na empatię międzynarodową. Reakcje wywoływane przejściem z obszaru własnej kultury do kultury obcej. 11. Pojęcie doktryny pedagogicznej. Charakterystyka antypedagogiki jako radykalnej antytezy tradycyjnej pedagogicznej koncepcji człowieka, jako istoty potrzebującej wychowania i neokonserwatyzmu pedagogicznego jako ruchu jej przeciwstawnego. 12. Powstanie i rozwój pedagogiki ekologicznej. Charakterystyka głównych nurtów we współczesnej ekologii. 13. XIX wieczny liberalizm w wychowaniu. 14. Myśl pedagogiczna w II Rzeczpospolitej: myśl i praktyka pedagogiczna Stefanii Sempołowskiej,Henryka Rowida, Heleny Radlińskiej, Marii Grzegorzewskiej, Zygmunta Karola Mysłakowskiego(zdający przedstawia poglądy 1 pedagoga, wskazanego przez komisję egzaminacyjną). 15. Pedagogika i pedagogia Jana Amosa Komeńskiego. 16. Reformy szkolne w Polsce w wieku XVIII (na przykładzie Collegium Nobilium oraz Szkoły Rycerskiej Korpusu Kadetów). 17. Komisja Edukacji Narodowej – ideały wychowawcze: poglądy pedagogiczne Stanisława Konarskiego, Adama Kazimierza Czartoryskiego, Grzegorza Piramowicza, Onufrego Kopczyńskiego, Franciszka Bielińskiego, Hugo Kołłątaja (zdający przedstawia poglądy 2 pedagogów, wskazanych przez komisję egzaminacyjną). 18.Pedagogika Celestyna Freineta. 19. Klasa szkolna jako środowisko uczenia się. Uczeń: jego potrzeby i zainteresowania. Więcej informacji na priv sylwusiaa2502@wp.pl

dodane przez: Sylwia2502 (0)

miasto: Warszawa

z nami od: wto 15 gru 2015 22:45:11

ostatnio on-line: wto 02 sty 2018 18:07:48

Komentarze:

Pozytywne: 0 Neutralne: 0 Negatywne: 0
Skontaktuj się ze sprzedającym
Napisz wiadomość

Ofert: - Wyświetleń: 203

koszyk jest pusty